ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม
วันเกิด วันที่ 18 พฤษภาคม 2520
ที่อยู่ ภูมิลำเนา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ประวัติด้านการศึกษา
ปี ข้อมูลการศึกษา
2539 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
2541 อนุปริญญา สถานบันราชภัฎอุบลราชธานี สาขาคอมพิวเตอร์
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด
2553 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาการวิจัยการศึกษา
ความภาคภูมิใจ
ปี ข้อมูลการรับรางวัล
2555 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2555 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2555 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัติกรรมครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555
2556 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด