ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

          ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทในชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งช่วยอำนวยความสะดวกสบายและช่วยให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมือง สังคมชนบท หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนล้วนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาอำนวยความสะดวกในการทำงานและจัดการกับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หรือแม้กระทั่งนำเอาคอมพิวเตอร์มาสร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง หรือบุคคลอื่น จึงถือได้ว่าคอมพิวเตอร์มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง (อารียา ศรีประเสริฐ : 2551)

ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

           คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำจำกัดความของคอมพิวเตอร์ว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ หรืออาจกล่าวได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณและการประมวลผลข้อมูล ดังนั้นสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานในการคำนวณผล การเปรียบเทียบค่าด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติตามชุดคำสั่ง และจำข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยสามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล (INPUT) แล้วนำข้อมูลหรือคำสั่งนั้นไปประมวลผล (PROCESS) ด้วยหน่วยประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล (OUTPUT) ตลอดจนสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองเพื่อสามารถเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไปได้


ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 19 ก.ค. 2555)
http://apisitkenken.wikispaces.com/file/view/computer.png/306719448/computer.png

2. ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

          2.1 ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic machine) คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ การจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกผ่านทางแป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้ และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลับให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
          2.2 การทำงานด้วยความเร็วสูง (speed) เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการดำเนินงานต่างๆ จึงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว (มากกว่าพันล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที)
          2.3 ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (accuracy and reliability) คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนโปรแกรมหรือคำสั่งไว้ ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลและชุดคำสั่งมีความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะมีความถูกต้องเชื่อถือได้
          2.4 การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (storage) คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกเข้าไป ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองที่สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งล้านตัวอักษร
          2.5 การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (communication) คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ และสามารถทำงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบระบบเดี่ยว ตัวอย่างเช่น การนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น (remote computer) นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอีกหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตของคนเราสะดวกสบายมากยิ่ง และช่วยให้เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งพอแยกออกเป็นด้านๆ ตามลำดับได้ดังนี้

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 21 ก.ค. 2555)
http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
http://www.youtube.com/watch?v=7i6rnsVXyKM
http://www.thaigoodview.com/node/129816

กลับสู่ด้านบน