ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

บทบาทของคอมพิวเตอร์


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

บทบาทของคอมพิวเตอร์

1. ด้านการศึกษา

ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก ในสถานศึกษาได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 3 ลักษณะ คือ
     • ใช้สำหรับผู้เรียน ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆ ได้แก่ สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรม Office การใช้โปรแกรมกราฟิก และ โปรแกรมบันเทิง บทเรียนออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
     • ใช้สำหรับผู้สอน ผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ นำเสนอเนื้อหาต่างๆโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ทำสื่อการเรียนการสอน CAI ทำเว็บไซต์เพื่อแสดงเนื้อหาแบบออนไลน์ เป็นต้น
     • ใช้สำหรับงานด้านบริหาร การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถานศึกษาทางงานด้านบริหารเพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การเก็บคะแนนผู้เรียน ข้อมูลผู้เรียน การประเมิน และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆภายในสถานศึกษา

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม

2. ด้านการสื่อสาร

     ปัจจุบันมีการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้หลากหลายและให้ความสะดวกต่อการใช้งานจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เช่น การสื่อโดยผ่านเว็บแชท การสื่อสารโดยใช้เว็บบอร์ด การสื่อสารโดยใช้ Webcam

ที่มาของภาพ : ( ค้นข้อมูลเมื่อ 18 ก.ค. 2555)
http://phanphkdee.blogspot.com/

3. ด้านบริหารประเทศ

     รัฐบาลได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารประเทศ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความยุติธรรมต่อประชาชน และลดปัญหาการคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ

4. ด้านสังคมศาสตร์

     มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านวิจัยและพัฒนา การดำรงชีวิตประจำวัน การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำข้อมูลแบบสถิติ กราฟ เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งานต่างๆ เป็นต้น

5. ด้านวิศวกรรม

     การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านวิศวกรรม เป็นการส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมให้ได้ผลงานที่ออกมาดีเยี่ยม โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์เพื่อความถูกต้องแม่นยำ

6. ด้านวิทยาศาสตร์

     การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูล เพิ่มรวดเร็วและความแม่นยำในการวิจัยค้นคว้า อีกทั้งยังใช้ตรวจองค์ประกอบของธาตุต่างๆ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 27 ก.ค. 2555)
http://suthita2323.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

7. ด้านการแพทย์

     การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย และ ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เป็นต้น

ที่มาของภาพ : ( ค้นข้อมูลเมื่อ 28 ก.ค. 2555)
http://www.cctvbangkok.com/

8. ด้านอุตสาหกรรม

     การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อช่วยคุณภาพต่างๆของแต่ละบริษัท การทำบัญชี รายรับ รายจ่ายของบริษัท การกำหนดการผลิตสินค้า อีกทั้งยังควบคุมการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

9. ด้านธุรกิจ

     การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านธุรกิจ เพื่อช่วยประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ การเก็บข้อมูล การนำเสนอสินค้าโดยผ่านเว็บไซต์

10. ด้านการธนาคาร

     การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการธนาคาร เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝาก การถอน การโอน และ ธุรกรรมอื่นๆที่ทางธนาคารกำหนด เช่น การฝาก ถอนผ่านตู้ ATM

ที่มาของภาพ : ( ค้นข้อมูลเมื่อ 20 ก.ค. 2555)
http://jungjihee-atm.blogspot.com/

11. ด้านสำนักงาน

     การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านสำนักงาน เพื่อช่วยงานทางด้านเอกสารการพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ที่มีเครื่องเดียวแต่สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้งหมดทุกคน การแบ่งปันข้อมูล (Share Data) เป็นต้น

12. ด้านความบันเทิง

     การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านความบันเทิง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
      1. เพลง ภาพยนตร์
     ปัจจุบันมีความสะดวกทางด้านบันเทิงโดยสามารถฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ที่บ้านหรือที่อื่นๆได้แค่มี ไฟล์ของเพลง ภาพยนตร์ หรือ สามารถดูออนไลน์ได้

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม


     2. เกมคอมพิวเตอร์
     เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังสนใจสิ่งที่แปลกใหม่ ให้ความท้าทาย และความสนุกสาน

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม


เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
http://dollarza.wordpress.com/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=11&chap=4&page=t11-4-infodetail06.html

กลับสู่ด้านบน