ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปกระจายเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ พัฒนาอาชีพ หรือด้านการศึกษาเช่น การนำสารสนเทศทางด้านการวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์มาช่วยในการวางแผนการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ยิ่งเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ดังนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา

           การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านศึกษา เป็นการเรียน การสอนสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเพื่อ พัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจในการเรียนและศึกษาสิ่งใหม่ที่อยู่นอกกรอบห้องเรียน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทความสำคัญต่อด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก
           เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษามีดังต่อไปนี้
วีดีทัศน์ (VDO)
เป็นระบบที่นำภาพวิดีโอมาบันทึกเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาในนอกเวลาเรียน

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ปัจจุบันมักอยู่ในรูปของสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งหมายถึงนำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยมการสืบค้นข้อมูล
เป็นการค้นหาข้อมูล ความรู้ อีกวิธีหนึ่งของผู้เรียนโดยแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยค้นหาด้วยเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google Sanook เป็นต้น

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยมอินเทอร์เน็ต
           อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากมายและเป็นสิ่งที่สำคัญต่อหลายๆองค์กร และหลายๆหน่วยงาน เพราะอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการค้า ด้านการสื่อสาร เป็นต้น
           เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้การศึกษานั้นดีขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อสื่อสารได้ ค้นหาคำตอบในเรื่องที่ต้องการ ทั้งในรูปแบบข้อมูลและวีดีโอ
           ปัจจุบันได้มีการนำวีดีโอ สื่อการเรียนการสอน สื่อประสม ไปเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ

           การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการของธุรกิจ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจและเกิดความประทับใจเมื่อได้ใช้บริการ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
           คือ การทำกิจกรรมทางธุรกิจโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการขายสินค้าบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายสินค้าให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 6 ส.ค. 2555)
http://www.x-cart.com/

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสาร

           การสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถกระทำในสิ่งที่สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น
           การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารนั้น เป็นการนำเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด เช่น การใช้โทรทัศน์ในการโฆษณาเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจให้มาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น การใช้วิทยุประสัมพันธ์การทำกิจกรรมต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด รวมไปถึงการแชทในรูปแบบต่างๆ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 6 ส.ค. 2555)
http://siripen62-blog.blogspot.com/2010/03/webboard.html

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
http://5332011101.blogspot.com/2012/02/video-projector-cai-computer-assisted.html
http://blog.eduzones.com/poonpreecha/81066

กลับสู่ด้านบน