ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณสามารถควบคุมการเล่นเสียงได้

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          -มนุษย์ใช้ระบบโทรคมนาคมในการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อสื่อสารในขณะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 8 ส.ค. 2555)
http://www.retc.ac.th/smis/mis/


          -มนุษย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆในการรักษาผู้ป่วย เช่น เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณแล้วสร้างภาพออกมา

          -เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกันได้ และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม


          -สังคมอุตสาหกรรมนำเอาเทคโนโลยีเข้าช่วยในการช่วยตัดสินใจและกระจายข้อมูลไปในทุกฝ่ายงาน และทำให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          -มีการสร้างโปรแกรม CAI สื่อประสม เพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม


          -เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้อยู่กับครูผู้สอนหรือในห้องเรียนก็สามารถมีความรู้ได้

ที่มาของภาพ : คุณครูพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม

ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

          -การใช้คอมพิวเตอร์ทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพจิต เช่น อาการปวดคอ ไหล่ หลัง และปัญหาทางสายตาเนื่องจากการเพ่งมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆติดต่อกัน

          -ก่อให้เกิดความตรึงเครียด กับการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 11 ส.ค. 2555)
http://blog.lnw.co.th/category/lnw-company/lnw-edu/page/4/


          -ก่อให้เกิดความเครียดของสังคมมากขึ้นเพราะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำให้ชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

          -ทำให้การมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน การพบปะกันลดน้อยลงไป

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 11 ส.ค. 2555)
http://www.positioningmag.com/


          -การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอาจทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนเท่าที่ควร

ที่มาของภาพ : (ค้นข้อมูลเมื่อ 11 ส.ค. 2555)
http://natui.me/2010/page/?mode=content-detail&catid=91&id=4729

เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
https://sites.google.com/site/pitchakornntpa/home/phlk-ra-thb-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/06/__15.html

กลับสู่ด้านบน