ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

ประวัติและผลงาน


ประวัติส่วนตัวนายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม
เกิด วันที่ 18 พฤษภาคม 2520
ภูมิลำเนา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ประวัติด้านการศึกษา

2539 มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
2541 อนุปริญญา    สถานบันราชภัฎอุบลราชธานี    สาขาคอมพิวเตอร์
2543 ปริญญาตรี     สถานบันราชภัฎอุบลราชธานี    สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู    มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด
2553 ปริญญาโท    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     สาขาการวิจัยการศึกษา

ความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2555

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2555

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2556ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัติกรรมครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555

    

   ((((เนื้อหาที่น่าสนใจ))))


1. หน่วยความจำหลัก

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หน่วยรับข้อมูล

4. บทบาทของคอมพิวเตอร์

5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงค์ภายนอก