ว้าว!! "โลกยุคใหม่ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนไม่ทัน เรียนไม่เข้าใจ เพราะวันนี้มีการเรียนแบบใหม่ที่ทำให้การเรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น" ........

แนะนำวิธีใช้งาน

1. เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ http://www.krootom101.com/ ที่ช่อง Address แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูป


2. เมื่อใส่ที่อยู่เว็บไซต์ที่ช่อง Address เสร็จ จะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บที่แสดงความยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยมีการเข้าไปยังหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลอยู่ 2 วิธี ดังนี้

     2.1. คลิกปุ่ม “เข้าสู่เว็บไซต์” ก็จะไปยังหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลต่างๆ ดังรูป

     2.2. รอการเข้าอัตโนมัติเป็นเวลา 10 วินาที เพื่อป้องกันการโหลดข้อมูลช้า ดังนั้นเมื่อครบ 10 วินาที จะไปยังหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลทันที ดังรูป


      2.3. หลังจากที่ได้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการเข้าเว็บที่แสดงเนื้อหา จะแสดงหน้าเว็บที่รวบรวมลิงค์ต่างๆเพื่อไปยังหน้าเนื้อหาต่างๆด้วยความสะดวกต่อผู้เข้าใช้งาน ดังรูป


3. เมื่อได้เข้ามายังหน้าเว็บที่แสดง การรวบรวมลิงค์เพื่อไปยังหน้าที่แสดงเนื้อหาต่างๆ (HomePage) โดยหน้าเว็บเพจหน้านี้มีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้

     3.1. เมนูบาร์ Menubar คือเครื่องมือที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ประกอบไปด้วย
           3.1.1. หน้าแรก
           3.1.2. แนะนำวิธีใช้งาน
           3.1.3. บทเรียนครูพิพัฒน์พงศ์
           3.1.4. มุมความรู้
           3.1.5. ประวัติและผลงาน
           3.1.6. เผยแพร่ผลงาน


3.2. ส่วนเนื้อหา คือ แสดงเนื้อหาในแต่ละหน้า (หน้าแรก แสดงเนื้อหาตัวอย่างเพื่อลิงค์ไปยังเนื้อหาทั้งหมด) เมื่อคลิกที่รูปภาพจะเชื่อมโยงไปยังหน้าข้อมูลทั้งหมดทันที


3.3. ลิงค์ภายนอก คือลิงค์ที่เป็นเนื้อหาไม่อยู่ในเว็บไซต์นี้


4. หน้าแนะนำวิธีใช้งาน
          แนะนำวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ http://www.krootom101.com/ ทั้งหมด


5. หน้าบทเรียนครูพิพัฒนพงศ์
          เมื่อคลิกเลือก เมนูบทเรียนครูพิพัฒนพงศ์ จะปรากฏหน้าเว็บเพจที่แสดงเนื้อหาของบทเรียนแต่ละหัวข้อพร้อมการแสดงแถบควบคุมการอ่านเสียงของเนื้อหา เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งในหน้าเว็บเพจนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
          5.1. เมนู เพื่อเลือกเนื้อหาในบทเรียนแต่ละเรื่อง (ซ้ายมือ)
          5.2. แสดงเนื้อหาในบทเรียนแต่ละเรื่อง (ขวามือ)


          5.3. เมื่อผู้ใช้เลือกเนื้อหาที่ต้องการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์เนื้อหานั้นๆได้โดยเป็นรูปแบบรายงานที่สวยงาม ไม่มีแบนเนอร์ หรือเมนูใดๆปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษของผู้ใช้เมื่อทำการสั่งพิมพ์ เพื่อตอบสนองการใช้งานต่อได้อย่างสะดวก โดยมีหน้าเว็บต้นแบบ ดังรูป


จะได้รูปแบบการพิมพ์ ดังรูป


          5.4. เมื่อผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ http://www.krootom101.com/ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น เว็บไซต์ http://www.krootom101.com/ ยังรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านั้นได้เพื่อเพิ่มอรรถประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้มีความสะดวกในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังรูป


6. หน้ามุมความรู้
          รวบรวมลิงค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน ทั้งเป็นแบบวีดีโอและเว็บไซต์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ ดังนี้
          6.1. ระบบสารสนเทศ
          6.2. ระบบปฏิบัติการ
          6.3. ระบบเครือข่าย
          6.4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


7. หน้าประวัติและผลงาน
          แสดงประวัติ การศึกษา และผลงานที่ภาคภูมิใจของผู้จัดทำ


8. หน้าเผยแพร่ผลงาน
          แสดงการเผยแพร่ผลงานของผู้จัดทำ


   ((((เนื้อหาที่น่าสนใจ))))


1. หน่วยความจำหลัก

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หน่วยรับข้อมูล

4. บทบาทของคอมพิวเตอร์

5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงค์ภายนอก