ข้อมูลส่วนตัว

  ชื่อ : นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม

  ตำแหน่ง : ครู

  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)

 

 

  ประวัติการศึกษา

  จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาการวิจัยการศึกษา

  จบปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์