1. เมื่อ เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.krootom101.com จะพบ หน้าหลักของบทเรียนออนไลน์ 
สามารถคลิกเลือก เมนู ที่ต้องการได้ที่แถบเมนู ได้แก่ หน้าหลัก แนะนำวิธีใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ใบความรู้
 
   
  1.1 เมนูย่อย เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นเมนูที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ละเรื่อง ได้แก่ หัวข้อ มารู้จักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ มารู้จักการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ มารู้จักอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน  
  2. แนะนำวิธีใช้งาน  
 

 
 
  3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

 

 
4. ใบความรู้ แต่ละเรื่อง