มารู้จักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์

 • 1.  ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ [ใบงาน 1]
  2.  ซอฟต์แวร์ระบบช่วยทำงาน [ใบงาน 2]
  3.  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ [ใบงาน 3]
  4.  โปรแกรมอรรถประโยชน์ [ใบงาน 4]
  5.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน [ใบงาน 5]

 

 

  มารู้จักการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • 6.  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [ใบงาน 6]
  7.  โพรโทคอล [ใบงาน 7]
  8.  อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [ใบงาน 8]
  9.  เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 [ใบงาน 9]
  10.  เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 [ใบงาน 10]
  11.  ประโยชน์ของการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [ใบงาน 11]

 

  มารู้จักอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

 • 12.  ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต [ใบงาน 12]
  13.  การทำงานของอินเทอร์เน็ต [ใบงาน 13]
  14.  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต [ใบงาน 14]
  15.  การใช้บริการต่างๆ  บนอินเทอร์เน็ต 1 [ใบงาน 15]
  16.  การใช้บริการต่างๆ  บนอินเทอร์เน็ต 2 [ใบงาน 16]
  17.  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต [ใบงาน 17]
  18.  มารยาท  ระเบียบ  และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต [ใบงาน 18]