คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
กระบวนการเขียนโปรแกรม

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ดีควรทราบถึงจุดประสงค์ หรือเป้าหมายของการสร้าง พัฒนาโปรแกรม จากนั้นจึงนำจุดประสงค์ของการพัฒนามาคิดวิเคราะห์ในวิธีต่างๆ ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ประวัติด้านการศึกษา
ปี ข้อมูลการศึกษา
2539 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
2541 อนุปริญญา สถานบันราชภัฎอุบลราชธานี สาขาคอมพิวเตอร์
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด
2553 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาการวิจัยการศึกษา
2557 ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ