คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
กระบวนการเขียนโปรแกรม

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ดีควรทราบถึงจุดประสงค์ หรือเป้าหมายของการสร้าง พัฒนาโปรแกรม จากนั้นจึงนำจุดประสงค์ของการพัฒนามาคิดวิเคราะห์ในวิธีต่างๆ ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณลักษณะของโครงงานที่ดี

1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน
2. เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้
3. สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องมีคุณลักษณะที่ดีตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำโครงงานซึ่งผู้จัดทำอาจต้องหลีกเลี่ยง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การประเมินผลโครงงาน
     การประเมินผลโครงงานเป็นการวัดคุณภาพของผลงานว่ามีคุณภาพเพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์ดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ นักเรียนควรทราบเกณฑ์สำหรับการประเมินผล เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพการเรียนรู้การจัดทำโครงงานนั้น จะทำให้ผู้เรียนได้นำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการและกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม มาเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผู้เรียนเขียนรายงานสรุปได้อย่างมีขั้นตอน
1. คัดเลือกหัวข้อ
     • ความชัดเจนในหัวข้อโครงงาน
     • ความเข้าใจหัวข้อโครงงาน
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
     • ความถูกต้องของแนวคิด/ทฤษฎี
     • ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
3. ข้อเสนอโครงงาน
     • ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน
     • การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของหัวข้อโครงงาน
4. พัฒนาโครงงาน
     • ความถูกต้องของการออกแบบ
     • ความสำเร็จของโครงงานตามกำหนดการ
     • ความถูกต้องของระบบงาน
     • การเข้าพบครูที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานโครงงาน
     • ความถูกต้องและสมบูรณ์ของรายงานโครงงาน
     • การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของรายงานโครงงาน

ที่มาของภาพ :https://mgronline.com/south/detail/9600000125882ประเภทและความสำคัญของโครงงาน คุณลักษณะของโครงงานที่ดี การศึกษาผลกระทบของโครงงาน ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

การเขียนรายงานบทที่ 1 การอ้างอิงและการนำเสนอโครงงาน การจัดทำภาคผนวก การนำเสนอผลงาน