คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
กระบวนการเขียนโปรแกรม

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ดีควรทราบถึงจุดประสงค์ หรือเป้าหมายของการสร้าง พัฒนาโปรแกรม จากนั้นจึงนำจุดประสงค์ของการพัฒนามาคิดวิเคราะห์ในวิธีต่างๆ ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

การศึกษาผลกระทบของโครงงานคอมพิวเตอร์

     โครงงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ดีขึ้น หากแต่มนุษย์จะเป็นผู้เลือกที่จะนำไปใช้ในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้พัฒนาควรตระหนักในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีดังนี้
   1. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับการซื้อขาย การจับจ่ายใช้สอยและรายได้ของคนในสังคม
   2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในสังคม
   3. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าไม้ ภูเขา ดิน นํ้า อากาศ

ที่มาของภาพ : http://variety.teenee.com/science/5176.html

การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงงาน
   1. การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครง งาน การประเมินผลกระทบโครงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ผลงานของโครงงานคงไม่ส่งผล กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การใช้วัสดุอื่นแทนทรัพยากรธรรม ชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ วัฒนธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพ ความรับผิดชอบด้านการ ศึกษา ความรับผิดชอบด้านมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม การสำรวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับโครง งาน การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน การสำรวจข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
   2. การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม กับโครงงานระบบสารสนเทศทางสนเทศทางธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ที่ทางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐาน ข้อมูล MySQL กราฟิก Adobe Photoshop cs5 ฮาร์ดแวร์ แอนมินชั่น Adobe Flash , 3D Max ฮาร์ดแวร์ Visual Basic , Visual C# ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP หรือ windows 7 ซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 กราฟิก Adobe Photoshop CS ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP , HTML , Java ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP

ที่มาของภาพ : https://www.escolaweb.com.br/blog/mudar-de-software-de-gestao-escolar/ประเภทและความสำคัญของโครงงาน คุณลักษณะของโครงงานที่ดี การศึกษาผลกระทบของโครงงาน ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

การเขียนรายงานบทที่ 1 การอ้างอิงและการนำเสนอโครงงาน การจัดทำภาคผนวก การนำเสนอผลงาน