คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ แต่จะสามารถทำงานได้ตามชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่เครื่อง
เมนูหลัก แนะนำวิธีใช้งาน มุมความรู้ ประวัติผู้จัดทำ

วีดีโอภายนอกที่น่าสนใจ
กระบวนการเขียนโปรแกรม

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ดีควรทราบถึงจุดประสงค์ หรือเป้าหมายของการสร้าง พัฒนาโปรแกรม จากนั้นจึงนำจุดประสงค์ของการพัฒนามาคิดวิเคราะห์ในวิธีต่างๆ ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ เป็นต้น

การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะไม่สามารถทำงานได้ หากไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งผู้ที่เขียนคำสั่งการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ คือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักการเขียนโปรแกรม

     การเขียนโปรแกรมต้องมีการคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม เพราะเนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทราบถึงข้อมูลเข้า (Input) การประมวลผล (Process) และการแสดงผล (Output) ทั้งหมดของการเขียนโปรแกรม เพื่อความง่ายและความรวดเร็วต่อการเขียนโปรแกรม

หลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม ดังนี้

   1.1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ คือ สิ่งที่ได้หลังจากประมวลผล ผลลัพธ์มีหลายรูปแบบ เช่น ผลการคำนวณ รูปแบบกราฟ รูปแบบรายงาน ซึ่งการวิเคราะห์ผลลัพธ์นั้นควรคำนึงถึงความต้องการ และความเหมาะสมในลักษณะงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มาของภาพ : https://www.goodfreephotos.com/business-and-technology/website-analytics-traffic-graphic.jpg.php

   1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้งาน ( User ) ได้ป้อนเข้าสู่ระบบ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องผู้ใช้งานต้องการ เช่น พนักงานกรอกชั่วโมง OT ในแต่ละวัน ครูกรอกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเพื่อคำควณหาเกรด

   1.3 การวิเคราะห์ตัวแปร คือ สิ่งที่บรรจุข้อมูลหรือผลลัพธ์ของการคำนวณซึ่งเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรม ถ้าเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลของตัวแปรเปรียบเสมือนกล่องบรรจุของที่บรรจุของแต่ละประเภท ดังรูปภาพ

   1.4 การวิเคราะห์วิธีการ คือ ลำดับขั้นตอน การทำงานของระบบ การแก้ปัญหา

ที่มาของภาพ : https://materiais.resultadosdigitais.com.br/checklist-para-ter-uma-agencia-de-sucesso